SOLUTION: Lang Svenska språk – Studypool

SOLUTION: Lang Svenska språk – Studypool.

Språk i världen och EU

Läs hela avsnittet Språk i världen. Gör sedan uppgiften Språk i EU under Övningar | Språk i världen och lämna in en sammanhängande text med dina svar.

Det finns cirka 20 olika officiella språk i EU. Svenska är ett av dem. Det betyder att dokument och en hel del tal måste översättas eller tolkas till alla dessa språk. Tanken är att alla som är medlemmar i EU ska kunna tala, skriva och läsa på sitt modersmål. Man ska inte ha någon fördel bara för att man kan något av de stora språken, som engelska eller franska. Samtidigt är det dyrt och omständligt att översätta så mycket material till så många språk. Därför diskuteras det ofta vad som kommer att hända med EU:s språkpolitik i framtiden. Vad tror du?

Skriv en sammanhängande text (500-1000 ord) där du motiverar varför du valt det alternativ du valt. Reflektera gärna kring egna erfarenheter av språk och koppla ihop med det du läst i kapitlet.

SOLUTION: Lang Svenska språk – Studypool

Calculate your order
Pages (275 words)
Standard price: $0.00
Client Reviews
4.9
Sitejabber
4.6
Trustpilot
4.8
Our Guarantees
100% Confidentiality
All your data is secure and will never be disclosed to third parties. Your essay or assignment is treated as your intellectual property and can never be shared or provided as a sample to aspiring customers.
Original Writing
We complete all papers from scratch. You can get a plagiarism report.
Timely Delivery
You will never have to worry about deadlines – 98% of our assignments are completed on time.
Money Back
We give refunds anytime you feel the work did not meet your expectations. However, we have not refunded any papers in the last 6 months as our team keeps improving their quality and customer service.

Calculate the price of your order

You will get a personal manager and a discount.
We'll send you the first draft for approval by at
Total price:
$0.00
Power up Your Academic Success with the
Team of writers and tutors. We are here for you.
Power up Your Study Success with Experts We’ve Got Your Back.